Violence

This is a page heading

Lorem ipsum dolor sit amet, qui quem consetetur cu, mucius singulis molestiae eam et. Utinam nominati principes vis ne. Similique theophrastus eu nec, ea fugit impedit mediocritatem sed.

We want to be free (English)

A book about gender-based violence. Your rights. How to handle GBV. How to stop it.

Hi lava ku ntshuxeka (We want to be free - Xitsonga)

Buku ya madzolonga yo fambelana ya rimbewu. Timfanelo ta wena. Hilaha hi nga tirhanaka na GBV. Hilaha hi nga yi yimisaka hakona.

Ons wil vry wees (We want to be free - Afrikaans)

Boek oor geslagsgeweld. Jou regte. Hoe om GVB te hanteer. Hoe om dit te stop.

Re batla go golole sega (We want to be free - Setswana)

Buka ka ga tirisodikgoka e e dirwang mo mothong yo o rileng ka ntlha ya bong jwa gagwe. Ditshwanelo tsa gago. Tsela ya go samagana le GBV. Tsela e o ka e emisang ka yone.

Re nyaka go lokologa (We want to be free - Sepedi)

Ke puku ya mabapi le dikgaruru tša bong. Ditokelo tša gago. Ka fao o ka šomago ka Dikgaruru tša Bong (GBV). Ka fao o ka di thibelago.

Ri khou toda u vhofholowa (We want to be free - Venda)

Bugu nga ha dzikhakhathi dza zwa mbeu. Pfanelo dzavho. Vha shumana hani na GBV. Vha nga zwi litshisa hani.

Si funa ku khululeka (We want to be free - Siswati)

Incwadzi lekhuluma ngebudlova lobucondziswe kubulili lobutsite. Lilungelo lakho. Ungabukana kanjani ne-GBV. Ungayivimba kanjani.

Sifuna ukukhu leka (We want to be free - isiZulu)

Incwadi ngodlame olubhekiswe kwabesifazane. Amalungelo akho. Ubhekana kanjani ne-GBV. Uyivimba kanjani.

Si funa uku khulu luka (We want to be free - isiXhosa)

Incwadi emalunga nobundlobongela obusekelwe kwisini. Amalungelo akho. Indlela omelana ngayone-GBV. Indlela yokuyinqanda.

Re batla ho loko loha (We want to be free - Sotho)

Buka e mabapi le tshebediso ya dikgoka ho ya ka bong. Ditokelo tsa hao. Ka moo o ka sebetsanang le GBV. Ka moo o ka e thibelang.