Re batla go golole sega (We want to be free - Setswana)

Re batla go golole sega (We want to be free - Setswana)

Buka ka ga tirisodikgoka e e dirwang mo mothong yo o rileng ka ntlha ya bong jwa gagwe. Ditshwanelo tsa gago. Tsela ya go samagana le GBV. Tsela e o ka e emisang ka yone.
© 2023 Soul City Institute