Ulutsha luxovula imiba yalo

Ilisolezwe lesiXhosa - 15 June 2015